Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Eigen regie model

De arbodienstverlening van PON werkt volgens het eigen regie model.
Bij het verzuim in eigen regie model neemt de werkgever, en dan vaak de direct leidinggevende, het voortouw in de verzuimbegeleiding. De leidinggevende is primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers.

Belangrijke rol leidinggevende
De leidinggevende kent de mensen op zijn/haar afdeling en weet ook welke (privé)omstandigheden er spelen. Doordat verzuim bovenal gedrag is wat beïnvloedbaar is, kan de leidinggevende in het geval van een verzuimmelding aan de hand van zijn/haar kennis snel inschatten of het een 'echte' verzuimmelding betreft, of dat de verzuimmelding gebruikt wordt om een andere vorm van (ongeoorloofd) verlof te maskeren.

Verzuim bespreekbaar maken
Het doel van het eigen regie model is om verzuim bespreekbaar te maken, gedrag te veranderen en bovenal betrokken te zijn bij het wel en wee van de medewerkers. Daarmee wordt verzuim teruggedrongen en uit de medische hoek gehaald. De bedrijfsarts wordt pas ingezet op het moment dat er (dreigend) langdurig verzuim is. De bedrijfsarts wordt aangestuurd door de leidinggevende, die op zijn/haar beurt een duidelijke vraagstelling heeft meegekregen omtrent inzetbaarheid van de betreffende medewerker.

Het eigen regie model vraagt van de werkgever een aantal faciliteiten, onder andere dienen de leidinggevenden een training voor verzuimgesprekken te hebben gehad en is er een apart contract met een bedrijfsarts en/of veiligheidskundige. Daarnaast dient de organisatie zelf zorg te dragen voor de dossieropbouw van de medewerkers in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Waar staat eigen regievoering voor?

 • Ziekteverzuim aanpakken bij de bron
 • Zoveel mogelijk in de lijn oplossen
 • Leidinggevenden verantwoordelijkheid geven en faciliteren
 • P&O/HRM is faciliterend en neemt “de lead” niet over
 • Medewerker zelf verantwoordelijk houden en aanspreken
 • Borging en bewaking in de organisatie zelf (evt. met ondersteuning)
 • Goed verzuimprotocol en helder verzuimbeleid
 • Duidelijke afspraken
 • Heldere rolverdeling tussen alle betrokkenen
 • Interventionisten die bij de organisatie passen (dezelfde taal spreken)
 • Van beheersen naar ontwikkelen: wegfasering van de arbodienstverlener
   

Door verantwoordelijkheid voor verzuim neer te leggen bij de werknemer zelf en de direct leidinggevende, wordt meer betrokkenheid bij beide partijen gerealiseerd. Op deze wijze zijn de lijnen kort en wordt er meer met elkaar gesproken over verzuim. Dit verandert de verzuimcultuur. Verzuim neemt hierdoor substantieel af en daardoor ook de verzuimkosten.

In het document 'taken en verantwoordelijkheden' kunt u lezen welke interne en externe actoren er zijn en welke rol zij hebben.