Gezond en vitaal werken

in het (primair) onderwijs

Eigen regie model

De arbodienstverlening van PON werkt volgens het eigen regie model. Bij het verzuim in eigen regie model neemt de werkgever, de directeur of de direct leidinggevende, de rol van casemanager en dus het voortouw in de verzuimbegeleiding.
Samen met de zieke medewerker hebben zij de regie en verantwoordelijkheid voor een adequate verzuim- en re-integratiebegeleiding.

Rol medewerker
De zieke medewerker is verantwoordelijk voor haar/ zijn gezondheid en dient er alles aan te doen om te herstellen zover dat mogelijk is.

Rol directeur/ casemanager

 • De casemanager dient de medewerker optimaal te steunen, te begeleiden  en te facilitairen.
 • De casemanager neemt bij vragen en/ of onduidelijkheden over de ziekmelding of tijdens het verzuim- en re-integratieproces van de zieke medewerker, contact op met de inzetbaarheidscoach.
 • De casemanager is verantwoordelijk voor het goed vastleggen van het re-integratiedossier.
 • Zowel de casemanager als de medewerker gaan gedurende het hele verzuim- en re-integratieproces uit van mogelijkheden en zijn oplossingsgericht.
 • Ondersteuning in het verzuim- en re-integratieproces door het Arboteam van PON:
 • Het Arboteam van PON bestaat uit 2 zelfstandige geregistreerde bedrijfsartsen en geregistreerde arbeidsdeskundigen, ook wel inzetbaarheidscoaches genoemd.


Rol inzetbaarheidscoach

 • De inzetbaarheidscoach is dé sparringpartner voor de directeur/casemanager m.b.t. verzuim- en re-integratiebegeleiding, vanaf de 1e ziektedag. Tevens is de inzetbaarheidscoach voor de casemanager de poort naar de bedrijfsarts.
 • De inzetbaarheidscoach werkt in zogenaamde taakdelegatie van de bedrijfsarts (AVG).


Drie-gesprekken
Op verzoek van de casemanager vinden 3-gesprekken plaats met de inzetbaarheidscoach en zieke medewerker. In dit gesprek wordt de voortgang van de re-integratie besproken en worden afspraken gemaakt over wie wat doet. Dit kan zijn bij het opstellen van een plan van aanpak en/ of opbouwschema, het invullen van de 1e jaarsevaluatie en bij het indienen van de WIA-aanvraag.
De inzetbaarheidscoach geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inzetbaarheidsbevordering van medewerkers.

Rol van de bedrijfsarts

 • De bedrijfsarts is de medisch adviseur en sparringpartner van de casemanager en de zieke medewerker.
 • De bedrijfsarts stelt vast of er sprake is van ziekte of gebrek en of dat te maken heeft met de belasting in het werk. Samen met de medewerker wordt gekeken welke hulp en ondersteuning de medewerker nodig heeft om te herstellen. Ook maakt de bedrijfsarts met de medewerker een inschatting over de duur en het verloop van het herstel.
 • De uitnodiging voor het 1e spreekuur bij de bedrijfsarts wordt gedaan door de casemanager. De vervolgafspraken worden door de bedrijfsarts zelf gemaakt. Voorafgaand aan het spreekuur ontvangt de bedrijfsarts een vraagstelling van de casemanager ten behoeve van de voortgang van de re-integratie van de zieke medewerker. De bedrijfsarts draagt zorg voor een goede terugkoppeling richting casemanager als antwoord op de vraagstelling en legt dit vast in een spreekuurverslag.