ALV

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

De ALV's in schooljaar 2022-2023 zijn gepland op:
- woensdag 12 oktober 2022, 13.30-15.00
- woensdag 7 december 2022, 13.30-15.00
- dinsdag 21 maart 2023, 13.30-15.00
- donderdag 22 juni 2023, 13.30-15.00

Aanvang lunch: 12.30, locatie nader te bepalen

ALV 21 juni 2022
agenda
concept verslag

bijlagen: 
uitkomsten onderzoek (P)ONderweg naar...
overzicht stand van zaken mbt 6%
memo voorstel werken met categorieën

PON Jaarrekening inclusief jaarverslag 2021
memo wijziging GPL tbv facturatie
bijlage bij memo contributiebedrag per leerling en bepaling contributie 2023-2024
 

ALV 24 maart 2022
agenda 
concept verslag

bijlagen:
(P)ONderweg naar
Tussenrapportage onderzoek (P)ONderweg naar

ALV 15 december 2021
agenda 
verslag

bijlage:
meerjarenbegroting 2022-2025

ALV 7 oktober 2021
agenda
verslag

bijlagen:
presentatie cijfers
presentatie goed werkgeverschap binnen PON

ALV 15 juni 2021
agenda
verslag

bijlagen:
jaarverslag 2020 publieksversie
jaarrekening 2020 inclusief accountantsverklaring

overzicht inzet en bezetting pool
advies transitievergoeding tijdelijk personeel
akte van statutenwijziging

ALV 22 april 2021
agenda
verslag

bijlagen:
concept statutenwijziging
declarabele inzet EHVK
werving RvT en regiegroep
goudkrachtpool
invalpool kunstdocenten Achterhoek

ALV 27 januari 2021
agenda
verslag

bijlagen:
advies gewogen stemmen