ALV

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit de aangesloten leden (schoolbesturen). 

De volgende (online) ALV is gepland op 22 april 2021 van 13.30 - 15.00 uur.

ALV 27 januari 2021
agenda
concept verslag

bijlagen
advies gewogen stemmen
 

ALV 10 december 2020
agenda
verslag

bijlagen:
jaarverslag 2019 incl. controleverklaring
meerjarenbegroting 2021-2024
akte van statutenwijziging
ontwikkelingen PON 2021
risicoprofiel
offerte accountant
2e conceptplan regionaal werven
ontwikkelingen leerlingenaantallen
(g)oudkrachtpool