Onze doelstellingen

  • Bevorderen kwaliteit en continuïteit van het primaire proces

De vereniging PON wil de kwaliteit van het onderwijs op de aangesloten scholen verhogen door goede (en voldoende) leerkrachten op de voor henzelf en de organisatie meest geschikte plaatsen optimaal te laten functioneren.
Dit doel wil PON bereiken door het bieden van ondersteuning aan haar leden bij de opzet en uitvoering van integraal personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor mobiliteit, werkgelegenheid, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorzien in vervanging.

  • Behoud werkgelegenheid

De PON-leden werken gezamenlijk aan het opvangen van de krimp en het in stand houden van de werkgelegenheid in de regio. In de nota 'In beweging' is een actief en stimulerend mobiliteitsbeleid uitgewerkt, waarbij personeelsleden zo min mogelijk drempels ervaren bij het overstappen van de ene naar de andere werkgever binnen PON. Belangrijke basis is vrijwillige mobiliteit en mensen uitdagen op een andere plek aan de slag te gaan. Dit beleid heeft ertoe geleid dat er ondanks de daling van het aantal leerlingen geen gedwongen ontslagen nodig zijn.

  • Kennis delen

PON vindt het belangrijk kennis met elkaar te delen. Dit gebeurt onder andere in netwerken van directeuren, bovenschools managers en P&O'ers. Niet alleen binnen PON, maar ook in combinatie met schoolbesturen buiten PON.
Het PON bureau fungeert voor scholen en personeelsleden als vraagbaak en kenniscentrum op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervangingen en verzuim.